Aplikacje spontaniczne

Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
✓ OK
Osoba polecająca
Plik CV lub profil LinkedIn Proszę wgrać plik CV lub podać link do profilu LinkedIn.
Proszę wgrać plik CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TenderHut Spółką Akcyjną z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000355489, NIP: 5423161397, REGON: 20034630100000, zwaną dalej „TenderHut” lub „Administratorem”.
 2. Administrator dokonuje współadministrowania danymi osobowymi z podmiotami należącymi do technologicznej grupy kapitałowej TenderHut w której skład wchodzą: TenderHut, SoftwareHut, ProtectHut, ExtraHut, LegalHut, Solution4Labs, Grow Uperion, Zonifero, Holo4Labs Holo4Med. Informacje o grupie kapitałowej TenderHut dostępne są na: https://tenderhut.com/.Kluczowe postanowienia porozumienia zawartego ze współadministratorami dostępne są na Pana/Pani wniosek złożony na adres iod@tenderhut.com.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD” powołanym przez Administratorem pod adresem email: iod@tenderhut.com
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  a)art. 6 ust.1 lit. c RODO

  art. 221 Kodeksu pracy, upoważnia nas do przetwarzania danych w celu zawarcia umowy o pracę w zakresie takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko,  data urodzenia, adres do korespondencji wg. Pana/Pani uznania. Na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy również takie dane jak: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  1. art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. zgoda, w zakresie innych danych niż wymienione powyżej.

   Jeżeli Pani/Pana aplikacja zawiera takie dane.

  2. art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

  W trakcie procesu rekrutacji możemy być zainteresowani przeprowadzaniem rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie poprosić o rozwiązanie określonych testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby wykorzystując dane pozyskane w trackie takiej rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzić Pani/Pana umiejętności na oferowane stanowisko.

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, Współadministratorzy oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, sądy oraz inne organy publiczne upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom z którymi Administrator zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie (w zakresie objętym zgodą).
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d) prawo przenoszenia danych; e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.